văn bản luật

Mẫu đơn xin thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………, ngày……tháng…….năm……

 

ĐƠN XIN THÀNH LẬP
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 (hoặc UBND tỉnh, thành phố ….

hoặc Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố…)

 

– Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

– Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ  nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam quy định chi tiết về thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam;

Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố…, hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố …)

I. (Các) Công ty (hoặc cá nhân):…..

Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo Điều lệ đính kèm với  các mục tiêu hoạt động như sau:

– —————————————————————————-

– ————————————————————————–

II. Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư.

III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm:

1. Điều lệ Doanh nghiệp;

2. Văn bản xác nhân tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư (chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản của bên nước ngoài hoặc báo cáo hoạt đồng tài chính trong 2 năm gần nhất);

3. Giải trình kinh tế – kỹ thuật;

4. Các hồ sơ quy định tại các Điều 81, 82, 89, 95 của Nghị định 24/2000/NĐ-CP… (nếu có).

(Làm tại), …, ngày.. tháng…. năm…

Chủ đầu tư C

(hay đại diện được uỷ quyền)

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty http://lamgiayphepnhanh.net/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-tu-van-thanh-lap-cong-ty/

văn bản luật

Mẫu đơn xin thành lập công ty hợp danh

Mẫu MĐ-5

                                      CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————————–

                              ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

 

       Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)  …………………………………………… Nam/Nữ

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………/………./………………..   Dân tộc:………………………..  Quốc tịch: ……..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………….. …. …. …. …. …. …. …. .

Ngày cấp: ………../…. …./. ………….. Nơi cấp: ………………… …. …. …. …. …. …. …. ….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………….. …. Fax………………………………………………

Email:……………………………………………. ………..Website:………………………………………

Đại diện theo pháp luật của công ty

 

                      Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………….. ….. ….. ….. ..

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ….. ……………………………..  Fax: …………………………………………………………

Email:……………………………………………. ………..Website:………………………………………..

3. Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………………..

– Tổng số: ……………………………………………………………………………………………………….

– Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

 

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….. .

 

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………….

 

Tôi và các thành viên cam kết:

– Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp; Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh cá thể;

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

              Các thành viên hợp danh                                ….., ngày…….tháng..…năm…..

       (Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

             

Kèm theo đơn:

–          ………………………………

–          ……………………………..

–          ………………………………

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty http://lamgiayphepnhanh.net/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-tu-van-thanh-lap-cong-ty/