Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Trong xu thế hội nhập, việc Sáp nhập doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập đi nhanh hơn thông qua hình thức tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu các nhà sản xuất trong nước với các nhà mua hàng quốc tế. Thêm vào đó việc Sáp nhập công ty góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty trước sáp nhập do tận dụng được thế mạnh của nhau và giảm thiểu chi phí sau khi tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Quy định về Sáp nhập doanh nghiệp:

 • Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định thủ tục sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Quy trình tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp tại Bravolaw:

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung Sáp nhập Công ty
 • Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập
 • Tư vấn Thủ tục và điều kiện Sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn Phương án sử dụng lao động
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập
 • Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập
Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay. Việc hợp nhất công ty để khẳng định vai trò và vị thế của Doanh nghiệp sau hợp nhất cũng như tận dụng sức mạnh và thương hiệu của từng công ty.

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Bravolaw xin tư vấn thủ tục Hợp nhất doanh nghiệp như sau:

Cơ sở pháp lý khi Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Điều 152 Luật Doanh nghiệp

Điều kiện để Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Trình tự xin Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Chuẩn bị hồ sơ xin Hợp nhất công ty theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
+  Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương chấp thuận và cấp Giấy CNĐT.

 • Nộp lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; sau đó nhận kết quả tại Văn Phòng UBND tỉnh, thành phố TTTW.

Thành phần Hồ sơ Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Danh sách thành viên/cổ đông của Công ty
 • Điều lệ công ty sau hợp nhất