Dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư

1. TƯ VẤN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO KHÁCH HÀNG TRƯỚC KHI LÀM SỔ ĐỎ NHÀ CHUNG CƯ.

các dịch  liên quan đến hoạt động dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư như:

  • Tư vấn những quy định của nhà nước về việc cấp sổ đỏ nhà cung cư;
  • Tư vấn các thủ tục dịch vụ làm sổ đỏ nhà cung cư;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư khác.
  • Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư:
  • Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ khách hàng cung cấp:
  • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; Tiếp tục đọc

Tư vấn thừa kế

Tư vấn pháp luật về Thừa kế là một chế định dân sự trong hệ thống pháp luật dân sự của Việt nam và các nước trên thế giới.

Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thừa kế là một quyền cơ bản của mỗi công dân- Điều 631 bộ luật dân sự 2005:

  • Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho những người thừa kế.
  • Nếu người để lại di sản thừa kế không có di chúc thì di sản thừa kế  được chia theo pháp luật.
  • Cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tiếp tục đọc