Ký quỹ thành lập doanh nghiệp

Các ngành nghề phải có vốn pháp định

Theo quy định của Pháp Luật Tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty hoặc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh một số ngành nghề phải có vốn pháp định hay còn gọi là xác nhận ký quỹ ngân hàng.

Vốn pháp định là gì?

  • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung hoạt động kinh doanh

Quy định về xác nhận vốn pháp định:

  • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định
  • Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

Các ngành nghề phải có vốn pháp định:

[table id=1 /]