Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[G-01]

Số: ………/ BKH- ĐTRNN

Ngày cấp: ……. tháng…… năm ……..

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 78/2006/ NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;
Căn cứ Nghị định 61/2003/NĐ – CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số… ngày … (nếu có);
Theo đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư ra nước ngoài của……. (tên các nhà đầu tư) kèm theo hồ sơ nộp ngày…. tháng…. năm và hồ sơ sửa đổi bổ sung nộp ngày…. tháng…. năm…. (nếu có);

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà/các nhà đầu tư:

[G-03] 1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ nhất 1

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3. ….. (Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)) đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại …. (tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

Dự án có sự tham gia của …. (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

Điều 1:

[G-04] Tên dự án/ Tổ chức kinh tế được thành lập ở nước ngoài (chữ in hoa):………………………………..

[G-05] Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………………….

[G-06] Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………..

[G-07] Địa điểm nơi thực hiện dự án đầu tư (nếu khác với trụ sở chính):…………………………………………

Điều 2:

[ G-08] Mục tiêu, quy mô đầu tư: …. (liệt kê các mục tiêu của dự án và nêu quy mô đầu tư)

Điều 3:

[G-09] Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam.

[G-10] Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

– “TÊN NHÀ ĐẦU TƯ” góp…. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam; bao gồm bằng tiền mặt trị giá….. đô la Mỹ, bằng máy móc thiết bị trị giá….. đô la Mỹ và bằng…… trị giá….. đô la Mỹ;

– “TÊN NHÀ ĐẦU TƯ” góp…. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam; bao gồm bằng tiền mặt trị giá….. đô la Mỹ, bằng máy móc thiết bị trị giá….. đô la Mỹ và bằng…… trị giá….. đô la Mỹ;

Điều 4:

[G-11] Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là … (bằng chữ) năm.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:…………………………………………………………………………………………….

[G-12] Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư sau đây: (nếu có)…………………………………………….

Điều 5:

Nhà/ các nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và các quy định khác của luật pháp Việt Nam trong phạm vi có liên quan đến việc thực hiện đầu tư ra nước ngoài.

[G-13] ‘ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ’ (là doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn ngân sách) phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn ngân sách nhà nước trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

Nhà/các nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp của…. (tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) khi tiến hành đầu tư tại đây.

Điều 6:

Giấy chứng nhận đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy chứng nhận đầu tư này được lập thành….. ( bằng chữ) bản gốc; …….bản cấp cho nhà/các nhà đầu tư, một bản đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,…. (Bộ quản lý ngành), ….. (cơ quan chủ quản, nếu có) và Ủy ban nhân dân ….. (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính/ hoặc cư trú).

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần ….
Số 01/2009/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
……..
, ngày ….  Tháng…  năm ….

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/…., tại trụ sở Công ty Cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

 1. Ông/Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

 1. Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

3.    Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

4.   Bà …….. – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi tên công ty như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………..

– Tên doanh nghiệp viết tắt: …………………………………………………………………………………….

 

2/ Sửa đổi điều 3 của điều lệ Công ty Cổ phần …………..như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………….

– Tên doanh nghiệp viết tắt: ……………………………………………………………

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

 

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành:…. phiếu/…….phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi tên và điều lệ công ty như nêu trên. Giao ông (bà) ……., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)

 

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

                                                                                    Công ty cổ phần …….

                                                                                     Số :10/SY/2010

TPHCM, ngày   tháng   năm 

                                                                                         Giám đốc

                                                                                                (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;

-Các cổ đông.

 

Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

——————

           BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Kính Gửi:

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp).

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

  (Ghi các nội dung liên quan quy định tại giáy phép đầu tư , các giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh , bổ sung nếu có trong các thư mục dưới đây)

I. Nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Chi nhánh/ Văn phòng (nếu có)

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp:

5. Ngành nghề  kinh doanh:

6.Vốn của doanh nghiệp:

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án:

 1. Tên dự án đầu tư:
 2. Địa điểm  thực hiện dự án:            ;Diện  tích  đất sử dụng:
 3. Mục Tiêu và quy mô của dự án:
 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

Trong đó :Vốn góp để thực hiện dự án

 1. Thời hạn hoạt động:
 2. Tiến độ dự án:
 3. Kiến Nghị ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp Luật Việt nam và các quy định của  giấy chứng nhận Đầu tư.

                                                                  …………., Ngày ……. Tháng……năm ……

                                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

Xem thêm Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: http://lamgiayphepnhanh.net/thay-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/