Thủ tục chia doanh nghiệp

Để có công ty thể hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, các doanh nghiệp, công ty có thể lựa chọn tổ chức lại doanh nghiệp, công ty của mình trong đó, chia doanh nghiệp là một những hình thức quan trọng giúp các doanh nghiệp, công ty có thể tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả hơn. Vậy thủ tục chia doanh nghiệp được thực hiện ra sao?

1. Thế nào là chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần chia thành một vài công ty cùng loại công ty bị chia.

Tách doanh nghiệp là việc công ty tnhh, công ty cổ phần cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một vài công ty mới cùng loaị với công ty bị tách.

Vì thế điểm phân biệt chia và tách doanh nghiệp là hậ quả pháp lý của chia doanh nghiệp, công ty là doanh nghiệp, công ty bị chia chấm dứt sự tồn tại, còn hậu quả pháp lý của tách doanh nghiệp là doanh nghiệp bị tách vẫn tiếp tục tồn tại.

Tiếp tục đọc