thay doi dang ký kinh doanh

Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty có tối thiểu là 3 thành viên và không có giới hạn. Số vốn trong công ty cổ phần được chia đều thành các cổ phiếu, mọi thành viên trong công ty cổ phần sẽ nắm 1 lượng cố phiếu nhất định và quyền quyết định mọi vấn đề trong hoạt động kinh doanh cũng như nội bộ công ty sẽ phụ thuộc và số lượng cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ.
1. Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần :
–          Công ty cổ phần thay đổi, chuyển hướng họat động, bổ sung ngành nghề kinh doanh
–          Nghiên cứu xem xét vị trí trụ sở chính của công ty, tiến hành thay đổi trụ sở chính của công ty.
–          Tên doanh nghiệp dễ gây nhầm lẫn hoặc tên doanh nghiệp chưa thể hiện được ý nghĩa hoạt động kinh doanh của công ty, công ty tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp Tiếp tục đọc